football 3471402 960 720Ngày ngày, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động từng bước được cải thiện góp phần tạo khí thế thi đua lao động sản xuất, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị, và mỗi doanh nghiệp một phần rất lớn nhờ các Phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viên chức lao động ( CNVCLĐ ) đã, đang và sẽ được quan tâm ở các cấp, các ngành và từng đơn vị triển khai ngày một sâu rộng.

Đời sống văn hóa cơ sở là toàn bộ các sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư diễn ra xung quanh một không gian địa lý nhất định gắn liền với các thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất dành cho hoạt động văn hóa thường xuyên, ổn định của cộng đồng.

Đời sống văn hóa bao gồm các sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư, và cả cơ sở vật chất kỹ thuật và thiết chế văn hóa như hệ thống bảo tàng, thư viện, câu lạc bộ, nhà văn hóa, trung tâm giáo dục cộng đồng, trường học, sân thể thao, trung tâm giải trí công cộng..., Đời sống văn hóa bao gồm rất nhiều các tiểu văn hóa của các bộ phận xã hội dân cư khác nhau như văn hóa gia đình, dòng họ, làng bản,đô thị,.. văn hóa nông thôn, doanh nghiệp, văn hóa công sở, văn hóa học đường, văn hóa bệnh viện, hay văn hóa giao thông...

Trong những năm qua hoạt động xây dựng đời sống văn hoá cơ sở của tổ chức Công đoàn đã được cụ thể hoá thành “Phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong CNVCLĐ” và được triển khai rộng rãi mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động từng bước được cải thiện, góp phần nâng cao thể lực, trí lực cho CNVCLĐ, thúc đẩy khí thế thi đua lao động sản xuất, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong từng đơn vị. Tuy nhiên, để phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong CNVCLĐ thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói  chung thì cần phải triển khai và hành động sâu- rộng và chất lượng hơn nữa. Có thể tham khảo một số nội dung:


         Thứ nhất, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong CNVCLĐ về ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động xây dựng đời sống văn hoá cơ sở gắn với nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Tập trung phổ biến cho công nhân, viên chức và lao động hiểu rõ nội dung nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của người lao động và người quản lý, sử dụng lao động trong việc xây dựng đời sống văn hóa của cộng đồng.


          Thứ hai, Chủ động tham gia cùng chính quyền, chuyên môn đồng cấp xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa thể thao và bộ máy làm công tác văn hoá cơ sở
:

- Tích cực đầu tư xây dựng và trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị: các hoạt động VHTT phục vụ cho CNVCLĐ. 

- Đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn có chuyên môn nghiệp vụ về tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao trong CNVCLĐ.

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí, chính sách đãi ngộ cho cán bộ công đoàn và CNVCLĐ tham gia hoạt động văn hoá thể thao.

Thứ ba, Xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh:

- Xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương, pháp luật.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp, CNVCLĐ lành nghề,

- Xây dựng, giữ vững thương hiệu, sản phẩm; đảm bảo cạnh tranh lành mạnh.

- Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

- Xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp - an toàn, bảo vệ môi trường sinh thái.

- Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật khang trang, hiện đại.

Thứ tư, Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao: Xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng; phát triển các câu lạc bộ sở thích trong CNVCLĐ; thu hút CNVCLĐ tham gia các hoạt động văn hóa - giáo dục, nâng cao kiến thức, sự hiểu biết về giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, tiền hôn nhân, thể dục thẩm mỹ, câu lạc bộ văn nghệ, tham gia sáng tác và biểu diễn nghệ thuật quần chúng, phát triển phong trào bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt... Thực hiện tốt phong trào rèn luyện sức khoẻ phục vụ LĐSX.

Thứ năm,Cải thiện đời sống vật chất, tạo điều kiện để CNVCLĐ tham gia xây dựng đời sống văn hóa,…

Đời sống văn hóa nói chung và các hoạt động văn hóa nói riêng thực sự là món ăn tinh thần thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp và lan tỏa đến mọi gia đình CNVCLĐ.